Privacy

Om aanspraak te maken op 1 of meerdere van onderstaande rechten, kunt u contact opnemen via het contactformulier.

1. Recht op inzage

U heeft het recht, met redelijke tussenpozen, duidelijk te krijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en indien dit het geval is te vernemen wat en hoe. U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de gegevens die van u worden verwerkt.

2. Recht op rectificatie

U heeft het recht te verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen. Dit recht is bedoeld om evidente fouten of omissies te herstellen in het geval van onjuistheden. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van uw naam na huwelijk of scheiding. Dit recht is geen vrijbrief om alles te laten corrigeren.

3. Recht op beperking

Bij beperking van de verwerking is er sprake van het 'on hold zetten' ofwel het tijdelijk een slot op zetten op iedere verwerking van uw persoonsgegevens totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

U heeft recht op beperking van de gegevensverwerking als één van de volgende situaties van toepassing is:

 • als u de juistheid van de gegevens betwist, dan mogen wij de gegevens niet gebruiken zolang wij niet hebben gecontroleerd of de gegevens kloppen;
 • als de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u verzet zich tegen wissen (bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wil opvragen). In dat geval kunt u in plaats daarvan vragen om beperking van de verwerking;
 • als de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar nog wel nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • als u bezwaar* maakt tegen de verwerking. Zo lang niet duidelijk is of u onze gronden zwaarder wegen moeten wij stoppen met het verwerken van deze gegevens (*Dit geldt alleen als wij de gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang of het algemeen belang, want alleen dan is het recht van bezwaar van toepassing.)

Als de verwerking beperkt is mogen persoonsgegeven alleen nog verder worden verwerkt in de volgende situaties:

 • met uw toestemming;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. In zo'n geval ligt de bewijslast bij Lukassen & Boer om aannemelijk te maken dat de verwerking zich hiertoe beperkt;
 • ter bescherming van rechten van anderen of belangrijke redenen van algemeen belang.

Wanneer de beperking van verwerking wordt opgeheven hebben wij de plicht om u op de hoogte te stellen van het voornemen de beperking op te heffen. Dit kan zich voordoen als een bezwaar ongegrond blijkt of als na onderzoek blijkt dat de gegevens toch juist zijn. U heeft dan alsnog de mogelijkheid een klacht in te dienen of de zaak voor te leggen aan de rechter.

4. Recht op vergetelheid (wissen)

U heeft het recht om te verzoeken om uw persoonsgegevens zo snel mogelijke te laten wissen. Dit recht geldt als één van de volgende situaties van toepassing zijn:

 • de gegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor ze eerder zijn verzameld of verwerkt;
 • u trekt uw toestemming in voor de verwerking en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking (dit is het geval als toestemming de enige grondslag voor de verwerking was);
 • u heeft gegronde bezwaren tegen de gegevensverwerking;
 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Lukassen & Boer als verwerkings-verantwoordelijke rust.

Het recht op wissen geldt voor elke relatie, maar weegt bijzonder zwaar wanneer de toestemming destijds gegevens is door een kind (16 - 18 jaar) dat inmiddels volwassen is geworden een een verzoek tot wissen doet. De wet gaat ervan uit dat de persoon in kwestie zich destijds nog onvoldoende bewust kon zijn van de verwerkingsrisico's.

Uitzondering recht op wissen

Het recht op wissen moet gewogen worden tegen andere rechten en belangen van Lukassen & Boer als verwerkings-verantwoordelijke. Het recht op wissen is niet van toepassing wanneer de verwerking nodig is voor o.a.:

 • het nakomen van een wettelijke verplichting die op de verwerkings-verantwoordelijke rust (bijvoorbeeld: wettelijke zorgplicht)
 • de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen voor eigen gebruik of om te kunnen overdragen naar een andere partij. Daarbij is het van belang dat wij de gegevens zo verstrekken dat deze door anderen kunnen worden hergebruikt

 • Gestructureerd wil zeggen dat de gegevens los van elkaar te verwerken moeten zijn.
 • Gangbaar wil zeggen dat het technisch formaat bekend is in de markt.
 • Machine leesbaar wil zeggen dat het overnemen van gegevens zonder menselijke tussenkomst mogelijk moet zijn.

Een voorbeeld is een Excel-bestand, XML-bestand o CSV.

Met het recht op overdraagbaarheid vergroot u de zeggenschap over de eigen gegevens, doordat u ze gemakkelijker mee kan nemen naar een andere dienstverlener. U kan zelfs eisen dat de verwerkings-verantwoordelijke de persoonsgegevens direct doorstuurt aan een nieuwe dienstverlener.

Het gaat bij overdraagbaarheid van gegevens om gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • uw toestemming
 • noodzakelijkheid voor de uitvoering vaneen overeenkomst met u

Welke gegevens moeten wij overdragen?

WEL:

 • Input van de klant
 • Gebruiksgegevens
 • Meta-gegevens

NIET:

 • Afgeleide gegevens, zoals uitkomsten van eigen analyse

Het beschikbaar stellen van persoonsgegevens van klanten moet volgens de toezichthouder ruim worden opgevat. Het gaat niet alleen om gegevens die u actief en bewust aan ons verstrekt, maar ook om gegevens die zijn verstrekt door een dienst of product te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan stortingen op een rekening, rentebetalingen of claimhistorie. Het gaat niet om afgeleide gegevens die gegenereerd zijn door bijvoorbeeld data-analyse, zoals een opstel risico- of interesseprofiel.

Bij de overdracht van gegevens moet niet alleen de feitelijke inhoud worden geleverd, maar ook zoveel mogelijk metagegevens, zoals tijdstip, afzender, geadresseerde. Hierdoor blijft de overgedragen informatie zo goed mogelijk bewaard.

6. Recht op menselijke blik

Als wij besluiten nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens en daar zit consequenties aan voor u, dan heeft u het recht u op dit artikel te beroepen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende aanvraag.

In zo'n geval heeft u het recht om het geautomatiseerde besluit aan te vechten. Dat betekent vervolgens dat wij een nieuw besluit moeten nemen waarbij een persoon de gegevens heeft beoordeeld.